fi05sH021-008+

Palladium print 2012 ©HATSUMI AND SEIJI MIZUNO