contact

© HATSUMI AND SEIJI MIZUNO

shima
3-2-14, Nekogahoradori
Chikusa-ku, Nagoya 464-0032
Japan
web-shima.com

Gallery noivoi
107-1 Yayoigaoka
Tempaku-ku, Nagoya 468-0062
Japan
www.noivoi.com