fi05sH017-008

Palladium print 2014 ©HATSUMI AND SEIJI MIZUNO