fi04sH009-011+8×8+

Palladium print 2011 ©HATSUMI AND SEIJI MIZUNO